O organizaci

Vážení hudebníci, interpreti, mažoretky, hudební přátelé, příznivci a patroni,

svaz hudebníků České republiky je organizací, která má dlouhodobou tradici. Vznik první hudební organizace je zaznamenán v období kolem roku 1906. Svaz hudebníků procházel úspěšnými obdobími, ale také prožíval období složitá. Hudebníci se například velkou měrou podíleli na finančním příspěvku pomníku a sochy našeho velkého českého skladatele Bedřicha Smetany. Organizace hájila zájmy hudebníků a pomáhala pro ně vytvářet důstojné podmínky za jejich vystupování, ať již komerčního charakteru nebo při příležitostech slavnostních a státních.

Svaz hudebníků přečkal dobu protektorátu, ale nepřečkal dobu socialistického nástupu pod vedením komunistické strany. Je ovšem třeba si uvědomit i určité klady této doby, kdy vznikala značná podpora vzniku orchestrů a skupin, žel za podmínek, kdy bylo potřebné dramaturgicky upravovat repertoár orchestrů v poměru 70% tvorby písní socialistického tábora a 30% západní tvorby. V této době zaznamenáváme velké množství tanečních zábav, různých akcí, nejenom státních a samozřejmě prvomájových. Dechové orchestry, sice obtížněji, měly možnost vystupovat v západních zemích, ale příležitostí k účinkování a prezentace v Československu a socialistických státech byla snadnější.

Po roce 1990, kdy Svaz hudebníků ČR opět zahájil svou činnost, postupně ovládají činnost podnikatelé a různí pořadatelé směrem k finančním úsporám. Velké orchestry zmenšují, aby obstály v nových finančních podmínkách. Je pravdou, že jsou vítány programy ve formě diskoték, kde se projektuje často obsluha jednotlivcem nebo velmi úsporným počtem členů menších orchestrů. Také tančírny v původních podobách mizejí a jsou nahrazovány, pokud existují, menšími skupinami. Mění se samozřejmě i styly, vkus určují zejména příslušníci mladé generace. Kvalita bývá často problematická, pokud se nejedná o vyloženě špičkové skupiny, které jsou prezentovány v médiích a na velkých festivalech.

Chci však zmínit tradici, tradici například dechové hudby, velkých dechových orchestrů, které prochází krizovým obdobím. Absence zájmu o výuku dechových nástrojů je dnes evidentní. Tento problém zaznamenávají téměř všechny orchestry. Přestože se celá řada pedagogů hudebních směrů snaží tuto skutečnost zvrátit různými nábory a propagačním směrem, zatím se nedaří prolomit tento problém. V SRN, Rakousku, ale i v Itálii a v Polsku je situace o něco lepší. Jednak finanční příspěvky a podpora je větší a dodržují se tradice. Nesmírné oběti dirigentů, pedagogů, vedoucích orchestrů, jejich asistentů, ale i organizačních pracovníků, ředitelů hudebních škol i dalších příznivců jsou notoricky známé a víme, že se nedá hovořit o finančním efektu právě pro tyto zmíněné obětavce, ale o jejich obdivuhodné činnosti. Je to především láska k hudbě a k mládeži, která je motivuje. Naopak investice do výchovy nových hudebníků jsou nedostatečné.

Proto jsme tady, proto je zde Svaz hudebníků ČR, abychom společně alespoň částečně eliminovali následky ignorace přetrvávajícího nezájmu o udržení tradic tohoto žánru. Přesto jsme stále ještě v umělecké úrovni na předních místech ve světě. Nedostatek finančních prostředků je doprovázejícím úkazem a v nedávno vydané publikaci Václava Hybše s přiléhavým názvem „Kde jsou noty, tam je bída“, to jen připomíná. Škoda, že naše nová společnost a její vedení jsou ochotni investovat i tam, kde si jedinci způsobují škody na vlastním zdraví, naopak tam, kde prevence v podpoře mladé generace v hudební oblasti může zaznamenat vzestup k poznávání vztahu k umění, k hudbě, ale i tradicím českého národa je zde malá.

Svaz hudebníků ve své struktuře organizuje hudební festivaly i na mezinárodní úrovni, spolupracuje s řadou zahraničních hudebních svazů a institucí, spolupracuje s televizními společnostmi, v současné době i s Českým rozhlasem, který pomáhá propagačně, ale i v odborné patronaci svým orchestrem Českého rozhlasu. Pořádáme soutěže orchestrů, ale i autorů a spolupracujeme s různými institucemi na doprovodných hudebních a mažoretkových programech. Snažíme se o zdokonalování v našich akcích. Jsme členy evropské hudební organizace CISM.

Svaz sdružuje ve své organizaci žánrové sekce. Sekci dechovou, tzv. středního proudu – zábavné hudby, mažoretky a příznivce – patrony a sponzory. Uvítáme všechny ty, kteří s námi souhlasí, že hudba je tím nejmilejším průvodcem přátelství, lásky a porozumění.

Hudba má své noty, předznamenání, stupnice a máme jednu nesmírnou výhodu, jen tak ji nikdo na světě nezruší. Má své zákony a ty jsou závazné. Hudba nás provází životem a na rozdíl od jiných oblastí například i politiky není konfliktní. Jsme pro zmíněné přátelství mezi lidmi a národy, bez rozdílu pleti.

Přáli bychom si, aby se i naši podnikatelé zamysleli nad naším programem a pomohli nám v této zájmové oblasti svou podporou, nemusí to být pouze finanční prostředky, ale i jiné podpory. Věříme, že postupně takovou spolupráci otevřeme ve větší míře.

Rád zmiňuji i sekci mažoretek, která je přínosem pro naši organizaci. Tato sekce pořádá školení, soutěže a disponuje velkým počtem obětavých vedoucích a organizátorů.

Na závěr mi dovolte požádat všechny ty, kteří nám mohou pomoci a mohou se stát i členy naší organizace v sekcích, které jsou uvedeny, pomozte nám, můžeme společně mnoho dokázat a hudba nás bude stále provázet, protože má stálou a pevnou perspektivu.

Miloslav Zelenka
předseda SH ČR

Jste zde: Úvodní stránka O organizaci