Tisková zpráva: Sjezd Svazu hudebníků České republiky

Dne 30. 10. 2016 se uskutečnil sjezd Svazu hudebníků České republiky,z.s. (dále jen „Spolek“), v usnášeníschopném počtu. Projednal činnost od posledního sjezdu, jeho společenské postavení a vliv na rozvíjení hudební a pohybové kultury.

Sjezd přijal programové a organizační dokumenty jako východiska pro další postup a konkrétní činnost Spolku k růstu hudební vzdělanosti s důrazem na podporu činnosti dětí a mládeže.

Sjezd oceňuje práci svých členů a dalších příznivců.

Sjezd schválil zprávy prezidia o činnosti od posledního sjezdu, o výsledcích hospodaření Spolku, zprávu revizní komise a sjezdových komisí a především změny stanov Spolku. Stanovy byly, po projednání, delegáty sjezdu přijaty.

 Sjezd uložil delegátům i prezidiu úkoly, které vyplynuly z jednání, především:

 •  informovat členy o výsledcích sjezdu Spolku,
 • navazovat kontakty se ZUŠ a KD za účelem rozšíření umělecké základny,
 • zvýšit aktivitu k rozšíření základny v oblasti dechové, taneční a zábavné hudby a pohybových skupin.

 Sjezdem SH ČR byla schválena revizní a kontrolní komise ve složení:

 • Ivan Schachter – předseda
 • Dr. Miroslav Skočdopole – člen
 • Dr. Jaroslava Zelenková – člen

Sjezdem bylo schváleno Prezidium Spolku ve složení:

 • Miloslav Zelenka – předseda
 • Dr. Jaroslav Bayer – místopředseda
 • MgA Tomáš Čistecký – místopředseda
 • Tomáš Mikulský – místopředseda
 • Dr. Vlastislav Šafránek – místopředseda
 • Michal Chmelař - tajemník
 • Jiří Smitek - člen
 • Jaroslav Šíp – člen
 • Pavel Bělík – člen
 • František Tkadlec – člen
 • Václav Blahunek – člen
 • Felix Antonín Slováček – člen
 • Marek Škabrada – člen
 • Bohumil Králík – člen

Nyní, v posjezdovém období, musí Prezidium rozpracovat postup k naplnění závěru sjezdu a připomínek delegátů do konce roku 2016 tak, aby byl obsažen v plánu činnosti na rok 2018.

Zapsal JUDr. Vlastislav Šafránek

Jste zde: Úvodní stránka Aktuality Tisková zpráva: Sjezd Svazu hudebníků České republiky